Lifeline SPAC I:n palkitsemisen keskeisimmät tavoitteet ovat kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta, motivoida ponnistelemaan yhtiön menestyksen eteen sekä sitouttaa johtoa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Lifeline SPAC I:llä on palkitsemispolitiikka, joka esitetään ensimmäisen kerran vuonna 2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallitus

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 28.9.2021 yksimielisesti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 15 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 10 000 euroa vuodessa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista. Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu ainoastaan kiinteästä kuukausipalkasta. Hänen palkkansa on 12 000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön toimitusjohtajan sopimuksen ehtojen mukaisesti toimitusjohtajan tulee yhtiön hallituksen pyynnöstä antaa kaikki osakkeensa ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperinsa (pois lukien A-sarjan osakkeet) yhtiön lunastettavaksi tai myydä kaikki osakkeensa yhtiön hallituksen nimeämälle ostajalle, jos toimitusjohtajan palvelussuhde yhtiöön päättyy toimitusjohtajan toimesta. Mikäli yhtiö ei käytä oikeuttaan lunastaa osakkeet tai nimetä ostaja, on jokaisella muulla B-sarjan osakkeenomistajalla oikeus ostaa toimitusjohtajan osakkeet.

Yhtiö on tehnyt talousjohtajan kanssa työsopimuksen, jonka mukaan talousjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta. Hänen palkkansa on 9 000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön talousjohtajan sopimus sisältää yhtiön toimitusjohtajan sopimusta vastaavan ehdon kaikkien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden (pois lukien A-sarjan osakkeet) lunastamiseksi antamisesta ja myymisestä, jos talousjohtajan työsuhde yhtiöön päättyy talousjohtajan toimesta.