Lifeline SPAC I Oyj:n riskienhallintamenettelyt ja sisäinen valvonta perustuvat osakeyhtiölakiin, Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Yhtiön sisäiseen riskienhallintasuunnitelmaan. Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Riskienhallinnan tavoitteena yhtiössä on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja yhtiön toimintakyky kaikkien tunnistettavissa olevien riskiskenaarioiden olosuhteissa.

Riskienhallinnan periaatteet

Yhtiön riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tavoitteena on luoda toimintaedellytykset, joissa liiketoimintaan liittyviä riskejä hallitaan kattavasti ja systemaattisesti organisaation kaikilla tasoilla. Periaatteena on tunnistaa riskit, arvioida niiden suuruus ja merkitys, määritellä riskinhallintatoimenpiteet sekä päättää niiden toimeenpanosta ja seurata niiden vaikutuksia.

Yhtiö käyttää riskien arviointi- ja seurantamallia ja tekee vuosittain kattavan riskinarvioinnin, jossa arvioidaan yhtiön strategiaan ja muihin tavoitteisiin kohdistuvia merkittävimpiä riskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta liiketoimintaan sekä kartoitetaan riskienhallintatoimenpiteitä. Tarvittaessa riskiarvioita päivitetään esimerkiksi osavuosikatsausten riskiarvioita varten.

Riskienhallinnan organisointi

Yhtiön hallitus on vastuussa yhtiön riskinoton tasosta, strategisten riskien ottamisesta sekä riskienhallinnan tulosten valvomisesta ja sen tehokkuuden arvioimisesta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön riskienhallinnasta ja sen organisoimisesta, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta. Yhtiön talousjohtaja koordinoi taloudellisten riskien hallintaa. Riskeistä ja niihin liittyvistä muutoksista raportoidaan yhtiön hallitukselle asianmukaisesti.

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään yhtiön strategisia ja operatiivisia tavoitteita, eli yhtiön sijoitusstrategiaan sopivan kohteen löytämistä ja analysointia sekä transaktion suorittamista. Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina. Riskien vaikutuksen arvioinnissa otetaan huomioon riskin todennäköisyys ja sen vaikutus yhtiön osakkeenomistajien etuun ja käyttöpääomaan.

Merkittävistä hankkeista voidaan tehdä erilliset riskianalyysit yhtiön ohjeiden mukaisesti.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on oleellinen yhtiön operatiivisen suorituskyvyn varmistaja, kriittinen osatekijä riskienhallinnassa ja se mahdollistaa yhtiön arvon luomisen ja säilyttämisen. Sisäisen valvonnan tarkoitus on suojella yhtiön ja sen liiketoimintayksikköjen resurssien väärinkäytöltä, varmistaa liiketapahtumien asianmukainen valtuutus, tukea IT-järjestelmien johtamista sekä varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus. Sisäinen valvonta on prosessi, jolla voidaan minimoida kirjanpitoon liittyvien virheiden todennäköisyys.

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan sisäisen tarkastuksen vastuut on jaettu yhtiön sisällä eri toimielinten ja toimialueiden kesken. Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita suorittamaan kontrolliympäristöön tai -toimintoihin liittyviä erillisiä arviointeja. Yhtiön ulkoisen tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon, että yhtiöllä ei ole sisäisen tarkastuksen toimintoa.