Yhtiö noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annetun alemman asteisten säännösten sekä arvopaperimarkkinalain säännöksiä, viranomaisten antamaa ohjeistusta ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeistukseen.

Yhtiö noudattaa MAR-asetuksen mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna). Yhtiö on lisäksi määritellyt erikseen tietyt henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon ja jotka eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin (suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsausten julkaisemista ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista seuraavana päivänä.

Johdon liiketoimet

Yhtiö julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden (johtohenkilöiden) ja heidän lähipiireihinsä kuuluvien henkilöiden tekemät ilmoitukset liiketoimista pörssitiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

Yhtiö on määritellyt seuraavat henkilöt johtohenkilöiksi (”Johtohenkilöt”) MAR-asetuksen 3(1)(25) artiklan mukaisesti:

  • Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
  • Yhtiön toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa;
  • Yhtiön johtoryhmän jäsenet; ja
  • Sponsorikomitean jäsenet.

Katso johdon liiketoimet

Whistleblowing

Yhtiössä on sisäinen menettely epäillyn petollisen toiminnan ja muiden rikkomusten ilmoittamiseen, mukaan lukien rahoitusmarkkinasääntelyn rikkomukset yhtiössä.

Ilmoituksen voi lähettää yhtiön whistleblowing-kanavan kautta täällä.

Kanavan kautta jätetyt ilmoitukset ohjataan Lifeline SPAC Oyj:n toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassille ja hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopellolle.